Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Sắp Tới  

N O V

09

Thứ Bảy, 09/11/2019

ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi

Tu Niệm Phật

9:30am-6:00pm

N O V

10

Chủ Nhật, 10/11/2019

ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Hợi

Lễ Rằm Tháng 10 - Hạ Ngươn

11:00am

N O V

28

Thứ Năm, 28/11/2019

ngày 3 tháng 11 năm Kỷ Hợi

Thanksgiving

Lạy Vạn Phật

Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

9:30am-6:00pm

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Thứ Hai - Thứ Sáu

Tụng Kinh Tăng Nhất A Hàm

8:00pm

Thứ Bảy

Lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật

8:00pm

Chủ Nhật

Tụng Chú Lăng Nghiêm

6:30am

Sám Hối

7:00am

Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

11:00am

 Pháp Thoại

12:15pm

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015