Kinh Hành Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 9 tháng 2 năm Mậu Tuất
Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Hành Niệm Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngày 5 tháng 4 năm Mậu Tuất

Hội Hoa Đăng

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015