1/15

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Thứ Hai - Thứ Sáu

8:00pm-9:30pm

Tụng Kinh Pháp Hoa

Thứ Bảy

8:00pm-9:30pm

Lạy Vạn Phật

 

Chủ Nhật

7:00am-8:30am

Sám Hối

11:00am-3:00pm

Tụng Kinh Địa Tạng

Pháp Thoại

Thọ Trai

 

Weekly Schedule​

 

Monday-Friday

8:00pm-9:30pm

Chant the Lotus Sutra

Saturday

8:00pm-9:30pm

200 Prostrations

 

Sunday

7:00am-8:30am

108 Prostrations

11:00am-3:00pm

Chant the Ksitigarbha Bodhisattva Sutra

Dharma Talk

Vegetarian Lunch

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015