Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Sắp Tới 

Month DD

Thứ Bảy, xx/xx/2020

ngày x tháng x năm Canh Tý

Tu Niệm Phật

9:30am-6:00pm

Month DD

Thứ Bảy, xx/xx/2020

ngày x tháng x năm Canh Tý

Tu Bát Quan Trai

9:30am

Month DD

Thứ Bảy, xx/xx/2020

ngày x tháng x năm Canh Tý

Tu Niệm Phật

9:30am-6:00pm

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015

  • Facebook