Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

March 11-12, 2017

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Âm Bồ Tát đấng mẹ hiền 

Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên 

Ứng thân diệu dụng vô cùng tận 

Đại nguyện từ bi rải mọi miền

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015