1/1

Đại Lễ Phật Đản 

May 14-15, 2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật​

Vui thay Đức Phật ra đời
Từ đây trần thế rạng ngời tình thương
Vui thay giáo Pháp ngát hương
Từ đây nhân loại bốn phương an lành

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015