1/1

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Dâng Y

August 6-7, 2016

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Vào tháng Bảy nhớ ngày Thắng Hội 

Mùa Vu Lan xá tội vong nhân

Là ngày báo hiếu Song Thân

Về chùa lễ Phật báo ân sinh thành

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015