Lễ Khánh Đản Đức Phật A Di Đà

December 17-18, 2016

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Tây Phương có Phật hiệu A Di Đà

Độ thoát chúng sanh khỏi ái hà

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015