1/1

Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

July 9-10, 2016

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Lắng nghe giọt nước cành dương,

Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng

Như lai Bồ Tát viên thông,

Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015