Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

March 19-20, 2016

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Âm Bồ Tát đấng mẹ hiền 
Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên 
Ứng thân diệu dụng vô cùng tận 
Đại nguyện từ bi rải mọi miền

1/1

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015