Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

October 8-9, 2016

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Âm Bồ Tát hạnh nhiệm mầu,

Thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu

Khắp nơi cần cầu đều cảm ứng,

Thuyền từ qua lại cứu độ đời

1/1

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015