Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

January 14-15, 2017

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sáu năm khổ hạnh rừng xanh

Bồ Đề thiền tọa chứng thành Phật thân

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015