top of page
1634 N. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60647
Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968
Email: chualienhoachicago@gmail.com

Quý vị đậu xe trong parking lot của chùa ở phía sau chùa hoặc đậu xe trong parking lot của Edward Andersen Funeral Home cũng ở phía sau chùa. Hoặc quý vị có thể đậu xe 2 bên đường Kedzie Ave và North Ave của Humboldt Park, chỉ cách chùa 0.1 mile.

Quý vị cần ghi danh sách dâng sớ cầu an hoặc cầu siêu xin in ra, điền vào, và gửi chùa.

bottom of page