top of page

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Binder1_Page_1.jpg

Sinh Hoạt Sắp Tới  

M A R

21

Thứ Bảy, 21/03/2020

ngày 28 tháng 2 năm Canh Tý

Tu Niệm Phật

9:30am-6:00pm

A P R

04

Thứ Bảy, 04/04/2020

ngày 12 tháng 3 năm Canh Tý

Tu Bát Quan Trai

9:30am

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Thứ Hai - Thứ Sáu

Tụng Kinh Tạp A Hàm

8:00pm

Thứ Bảy

Lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật

8:00pm

Chủ Nhật

Tụng Chú Lăng Nghiêm

6:30am

Sám Hối

7:00am

Tụng Kinh Địa Tạng

11:00am

 Pháp Thoại

12:15pm

bottom of page